fbpx

Osnovno i rezervno punjenje za prvu pomoć tip Niva 1

2.500,00 RSD bez PDV-a

Osnovno i rezervno punjenje za prvu pomoć. set: NIVA 1

Za pravne subjekte do 20 zaposlenih

Na osnovu uredbe o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (Sl.glasnik RS BR.3/2011 i 37/2015 )

Opis

Zakonska regulativa

Ovaj proizvod je izrađen u skladu sa  Zakonom o bezbednosti zdravlja na radu (,,Službeni glasnik RS“, br. 101/05 i 91/15 i 113/2017),  koji je stupio na snagu 07.01.2017. godine, i Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoćivrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestunačinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći („SlGlasnik RS br. 109/2016“) ( u daljem dekstuPravilnik) , koji je stupio na snagu 07.01.2017 a odnosi se na pružanje prve pomoći kao i vrsti sredstava i opreme na radnom mestu za pružanje prve pomoć. NIVA doo Žabalj je nosilac svih potrebnih dozvola Ministarstva zdravlja i rešenja Agencije za lekove i medicinska sredstva, za proizvodnju i stavljanja u promet ovog proizvoda

Određivanje potrebnog broja kompleta prve pomoći

Sva Pravna lica na teritoriji Srbije  su u obavezi da poseduju komplet za pružanje prve pomoći, usklađen sa važećim Pravilnikom. Broj kompleta prve pomoći koje pravno lice treba da ima, računa se prema sledećim obrascima :

  • Za poslovne lokacije do 20 zaposlenih = 1 komplet za prvu pomoć
  • Za poslovne lokacije od 20-100 zaposlenih =2 kompleta za prvu pomoć
  • Dalje, na svakih 100 zaposlenih još po jedan komplet za prvu pomoć

 

Rok upotrebe: 5 godina

 

Specifikacija sadržaja:

 

Naziv materijala: Kom.
Prvi zavoj-sterilan 12xmx10m 1
Kaliko zavoj 8cmx5m 2
Kaliko zavoj 2,5cmx5m 1
Gaza sterilna 1m 1
Gaza sterilna 1/2m 2
Gaza sterilna 1/4m 4
Vazelinska gaza 10cmx10cm 2
Lepljivi flaster 2,5cmx5m  2
Adhezivni zavojni materijal 10cmx8cm 2
Trougla marama 5
Sanitetska vata 100g 1
PVC rukavice (pak 5 pari) 1
Makaze zakrivljene 1
Igle sigurnice veće od 4cm 5
Zaštitno sredstvo za davanje veštačkog disanja 2
Izotermalni pokrivač 1
Specifikacija sadržaja 1
Uputstvo  i postupci za pružanje prve pomoći 1

Specifikacija sadržaja NIVA 1

 

Pravilnik pruzanje prve pomoci

Dodatne informacije

Težina 700 g